• shlideshow.png
 • shlideshow 2.png
 • shlideshow 3.png
 • shlideshow 4.png
 • shlideshow 5.png
 • shlideshow 6.png
 • shlideshow 7.png
 • shlideshow 8.png
 • shlideshow 9.png
 • shlideshow 10.png
 • shlideshow 11.png
 • shlideshow 12.png
 • shlideshow 13.png
 • shlideshow 14.png

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI KOLIESKO spol. s r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti KOLIESKO spol. s r.o., so sídlom Hollého 691, 956 31 Krušovce, IČO: 36616770, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 18321/N (ďalej len „Spoločnosť“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Spoločnosť a kupujúcim, ktorým je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky ako aj mimo územia Slovenskej republiky.

1.2 Kupujúci je viazaný návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávkou) po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania objednávky Spoločnosti. Pokiaľ kupujúci neobdrží v tejto lehote od Spoločnosti akceptáciu návrhu (potvrdenie objednávky) v písomnej forme, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zaniká. Ak Spoločnosť opomenie písomne potvrdiť objednávku kupujúcemu v písomnej forme, ale poskytne na jej základe plnenie a kupujúci toto plnenie bez výhrad prijme platí, že kúpna zmluva bola uzavretá v zmysle objednávky a to dňom poskytnutia plnenia Spoločnosťou.

1.3 Kúpna zmluva je uzavretá písomným potvrdením objednávky kupujúceho Spoločnosťou alebo poskytnutím plnenia na základe objednávky. Objednávka a jej potvrdenie musia byť vykonané v písomnej forme. Zaslaním objednávky vyslovuje kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s týmito VOP, s výnimkou odlišných dojednaní obsiahnutých v objednávke (kúpnej zmluve), ktoré Spoločnosť v potvrdenej objednávke výslovne akceptuje a ktoré majú v prípade rozporu medzi týmito VOP prednosť. Pokiaľ sa jedná o prvú objednávku kupujúceho u Spoločnosti, kupujúci je povinný k tejto objednávke predložiť svoje kompletné fakturačné údaje. Do doby dodania chýbajúcich fakturačných údajov nie je Spoločnosť povinná dodať tovar kupujúcemu na základe objednávky. Predmetom kúpnej zmluvy je obsah objednávky v rozsahu, v akom bola objednávka potvrdená Spoločnosťou. Akúkoľvek zmenu predmetu kúpnej zmluvy je nevyhnutné uskutočniť v písomnej forme, inak sa na takúto zmenu neprihliada.

1.4 Spoločnosť si vyhradzuje právo objednávku kupujúceho bez udania dôvodu odmietnuť.

1.5 Objednávka musí obsahovať nasledovné minimálne náležitosti: identifikáciu, že ide o objednávku a dátum jej vystavenia, obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, kontaktnú osobu kupujúceho oprávnenú konať vo veci objednávky, vrátane kontaktných údajov v rozsahu telefónne číslo, e-mail alebo fax, predmet dodania v presnej a jednoznačnej špecifikácii, hlavne druh tovaru a počet kusov, cenu a platobné podmienky (v súlade s cenovou ponukou Spoločnosti), požadovaný termín dodania, spôsob plnenia (jednorázovo alebo čiastočné plnenie čiastkovými dodávkami), spôsob odberu tovaru (osobne zo skladu Spoločnosti, odoslanie na náklady kupujúceho), miesto dodania (adresa, kam má byť tovar odoslaný Spoločnosťou), podpis a identifikáciu osoby oprávnenej za kupujúceho vystaviť objednávku. Pokiaľ objednávka nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených náležitostí, je Spoločnosť oprávnená postupovať podľa svojich obchodných zvyklostí.

2. Predmet kúpnej zmluvy a nadobudnutie vlastníckeho práva

2.1 Spoločnosť sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar (hnuteľné veci), ktorého typ a množstvo sú vymedzené v objednávke (kúpnej zmluve), odovzdať mu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a previesť na kupujúceho vlastnícke práva na tovar. Dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú sa rozumie predovšetkým návod na použitie tovaru, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, týchto VOP, pričom podpisom kúpnej zmluvy kupujúci prehlasuje, že mu je obsah návodu na použitie tovaru známy, prejavil s ním svoj neodvolateľný súhlas a zaväzuje sa ho v plnom rozsahu dodržiavať.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

2.3 Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu v plnej výške pred dňom dodania tovaru, nadobudne kupujúci vlastnícke práva k tovaru v tom momente, keď získa oprávnenie nakladať s tovarom označeným ako zásielka pre kupujúceho, ktorá je pripravená v súlade s týmito VOP k vyzdvihnutiu alebo k odoslaniu kupujúcemu.

3. Dodacie podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, splní Spoločnosť svoju povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu naložiť tovar v svojej prevádzke v Krušovciach, Hollého 691, 956 31 Krušovce, Slovenská republika. Spoločnosť sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu na ním stanovené miesto dodania na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho, ak sa na tom zmluvné strany dohodli. Pokiaľ odoslanie tovaru nie je z dôvodov jeho rozmerov, množstva či hmotnosti vhodné či objektívne možné, zaväzuje sa Spoločnosť obstarať pre kupujúceho dopravu tovaru na ním stanovené miesto určenia na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho, a to dopravcom zvoleným Spoločnosťou, o čom písomne oboznámi kupujúceho. Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady dopravy tovaru vo výške účtovanej zasielateľskou službou či dopravcom. Spoločnosť sa zaväzuje informovať kupujúceho o odoslanom tovare a o dátume jeho odoslania. Spoločnosť umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá kupujúci na základe prepravnej zmluvy.

3.2 Kupujúci je vždy oprávnený v objednávke zvoliť si vyzdvihnutie tovare na prevádzke Spoločnosti osobne alebo dopravcom určeným kupujúcim. V prípade zabezpečenia si vlastnej dopravy kupujúcim je kupujúci povinný rešpektovať pracovnú dobu skladu Spoločnosti a dohodnúť si vopred a v písomnej forme dátum a čas vyzdvihnutia tovaru.

3.3 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny v prípadoch, keď sa dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny má uskutočniť súčasne a Spoločnosť má tovar u seba alebo vo svojom sklade prípadne v sklade tretej osoby je Spoločnosť oprávnená tovar zadržiavať dokiaľ jej kupujúci neuhradí primerané náklady, ktoré Spoločnosti pri tom vznikli.

3.4 Omeškanie kupujúceho s osobným prevzatím tovaru po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého dátumu sa považuje za podstatné porušenie jeho zmluvných povinností a Spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou. Ak si kupujúci neprevezme tovar na určenom mieste dodania z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane, pripadá mu povinnosť uhradiť všetky náklady spojené s opakovaným odoslaním tovaru na miesto dodania.

3.5 Spoločnosť je povinná tovar zabaliť tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu.

3.6 Ak Spoločnosť dodá tovar pred určeným dátumom so súhlasom kupujúceho, je kupujúci povinný tovar prevziať.

3.7 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Spoločnosti, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Spoločnosť umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší kúpnu zmluvu tým, že tovar neprevezme.

4. Zodpovednosti za vady a škodu, nároky z vád a záruka za akosť

4.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Spoločnosť poskytne kupujúcemu na tovar záruku za akosť v dĺžke 12 mesiacov, počnúc dňom dodania tovaru.

4.2 Tovar má vady v prípade, že jeho akosť a prevedenie neodpovedajú zmluve, súčasťou ktorej sú tieto VOP alebo v prípade, že došlo k dodaniu iného druhu tovaru, ako určuje kúpna zmluva. O vady tovaru sa nejedná v prípade, ak dôjde k dodaniu menšieho množstva tovaru ako určuje kúpna zmluva, pričom Spoločnosť v prepravnom doklade alebo vo svojom vyhlásení uvedie, že sa dodáva tovar v menšom množstve a v takomto prípade sa jedná o čiastočné plnenie zo zmluvy.

4.3 Vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, je Spoločnosť povinná odstrániť na svoje náklady. Ak sú vady neodstrániteľného charakteru, je Spoločnosť povinná dodať kupujúcemu náhradný tovar. V prípade, že nie je možné dodať náhradný tovar, poskytne Spoločnosť kupujúcemu primeranú zľavu a za tým účelom vystaví kupujúcemu dobropis. Jednotlivé nároky zodpovednosti za vady tovaru je kupujúci oprávnený si uplatniť v poradí uvedenom vyššie, kupujúci nemá právo voľby medzi týmito nárokmi.

4.4 Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a nárok zo zodpovednosti za vady tovaru bez zbytočného odkladu Spoločnosť písomne uplatniť, a to na adrese svojej prevádzky v Krušovciach, Hollého 691, Slovenská republika alebo e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4.5 Kupujúci je povinný reklamáciu písomne uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu od zistenia vád a v tejto lehote doručiť Spoločnosti. V reklamácii je povinný uviesť najmä svoje obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje vrátane kontaktnej osoby poverenej vybavovaním reklamácie, zoznam reklamovaného tovaru s uvedením čísla zmluvy (objednávky) a dňa jej vystavenia, dátum uplatnenia reklamácie, reklamované vady tovaru a ďalšie skutočnosti podstatné pre posúdenie reklamácie.

4.6 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar vrátiť Spoločnosti zabalený spôsobom vhodným a dostatočným pre prepravu tovaru, riadne označený a priložiť reklamáciu a to bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Predávajúci dodá kupujúcemu náhradný tovar až po vrátení vadného tovaru v stave, v akom sa mu dodal.

4.7 Spoločnosť písomne potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie a spôsob jej vybavenia. Spoločnosť písomne oboznámi kupujúcemu výsledok reklamačného konania najneskôr v lehote 30 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru s priloženou reklamáciou. V opačnom prípade sa reklamácia považuje za uznanú.

4.8 Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ reklamovaná chyba vznikla z nasledujúcich dôvodov, najmä nedodržaním návodu na použitie: neodbornou montážou či nešetrným zaobchádzaním s tovarom, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s povahou tovaru alebo pokynmi výrobcu, zmenou alebo úpravou tovaru prevedenou kupujúcim alebo treťou osobou bez vedomia a súhlasu Spoločnosti, nesprávnym používaním alebo zanedbaním potrebnej údržby, poškodením tovaru v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nespôsobila či nezavinila Spoločnosť, poškodením v dôsledku živelných udalostí, pôsobením poveternostných vplyvov alebo násilným poškodením a v prípade, ak reklamovaná vada nebola preukázaná.

4.9 Spoločnosť taktiež nezodpovedá za vady na tovare, o ktorých kupujúci v dobe uzatvorenia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená musel vedieť. V týchto prípadoch je Spoločnosť oprávnená vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s reklamačným konaním (cena náhradného tovaru, cena opravy, dopravné, balné, náklady na lokalizáciu poruchy, náklady na prednostné vyskladnenie náhradného tovaru, atď.).

4.10 Pokiaľ Spoločnosť dodá tovar kupujúcemu pred dobou stanovenou na jeho dodanie so súhlasom kupujúceho, môže až do tejto doby vadný tovar opraviť alebo dodať chýbajúce množstvo tovaru alebo dodať náhradný tovar. V tomto prípade nemá kupujúci nárok na náhradu škody.

4.11 Spoločnosť nezodpovedá za vady na tovare spôsobené počas prepravy tovaru. Spoločnosť je povinná poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť pre uplatnenie vád na tovare spôsobených prepravou u prepravcu resp. u dopravcu.

4.12 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla z dôsledku nerešpektovania zásad o správnosti používania výrobku kupujúcim alebo treťou stranou. Kupujúci vyjadruje súhlas, že bol s týmito zásadami riadne oboznámený.

5. Platobné podmienky

5.1 Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, je splatnosť faktúr (daňových dokladov) 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia príslušnej faktúry. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti na bankový účet Spoločnosti. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Spoločnosti.

5.2 Ak príslušná faktúra neobsahuje všetky daňové náležitosti požadované zákonom o účtovníctve, je kupujúci oprávnený vrátiť Spoločnosti faktúru k oprave alebo k doplneniu výlučne počas doby splatnosti uvedenej na faktúre. Do doby vrátenia opravenej faktúry nie je kupujúci povinný kúpnu cenu uhradiť.

5.3 Pokiaľ kupujúci neuhradí kúpnu cenu úplne alebo sčasti v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť Spoločnosti úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Okrem úroku z omeškania je Spoločnosť oprávnená požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny. Nárok na náhradu škody v plnej výške nie je týmto ustanovením dotknutý.

6. Ukončenie trvania zmluvy

6.1 Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, zmluvu je možné ukončiť:

 • 6.1.1. dohodou zmluvných strán v písomnej forme, inak je dohoda neplatná;
 • 6.1.2. výpoveďou. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať kúpnu zmluvu kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď v písomnej forme doručená druhej zmluvnej strane. Plynutie výpovednej doby nemá vplyv na povinnosť kupujúceho plniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Ak ktorákoľvek zmluvná strana zamýšľa vypovedať zmluvu, je povinná o tom písomne informovať druhú zmluvnú stranu minimálne 1 mesiac pred zamýšľanou výpoveďou;
 • 6.1.3. odstúpením pre podstatné porušenia kúpnej zmluvy. Podstatným porušením zmluvy sa okrem dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku rozumie porušenie povinnosti kupujúceho uhradiť splatnú faktúru viac ako 14 dní po lehote splatnosti, ďalej ak zo správania druhej zmluvnej strany nepochybne vyplýva ohľadne povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom a ak táto zmluvná strana neposkytne po vyzvaní druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku, ďalej ak ktorákoľvek zmluvná strana vstúpi do konkurzu, reštrukturalizácie alebo vstúpi do likvidácie a ak kupujúci opakovane neposkytne Spoločnosti potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas trvania kúpnej zmluvy trvajúcu viac ako 30 kalendárnych dní. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia a to v prípade, ak omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru trvá viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého dátumu. Ďalej pokiaľ kupujúci nesplní svoj záväzok z inej zmluvy, ktorú so Spoločnosťou uzatvoril alebo uzatvorí, môže Spoločnosť odmietnuť svoje plnenie z kúpnej zmluvy až do doby, kým jej bude poskytnuté alebo dodatočne zaistené plnenie kupujúceho. Spoločnosť je oprávnená kupujúcemu stanoviť lehotu v dĺžke 10 kalendárnych dní k dodatočnému zaisteniu plnenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty je Spoločnosť oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné odo dňa doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté nároky Spoločnosti na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu voči kupujúcemu v plnej výške, na ktorú vznikol Spoločnosti nárok porušením povinnosti kupujúceho z kúpnej zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto VOP majú prednosť pred akýmikoľvek inými obchodnými podmienkami alebo predchádzajúcimi ústnymi dohodami kupujúceho.

7.2 Akékoľvek iné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré tieto VOP alebo kúpna zmluva neupravujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetka komunikácia v súvislosti s kúpnou zmluvou sa bude realizovať výlučne prostredníctvom kontaktných osôb, ktoré si zmluvné strany na tento účel ustanovili. Doručovanie akýchkoľvek písomností a dokumentov v súvislosti s kúpnou zmluvou je možné nasledovnými formami:
a)osobne
b)poštou
c)e-mailom
a to na adresách, ktoré si zmluvné strany vzájomne oznámia a v prípade ich zmeny sa zaväzuje jedna zmluvná strana písomne informovať o tejto skutočnosti druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za prijatú druhou zmluvnou stranou, v prípade:
a)osobného doručenia – okamihom prevzatia písomnosti,
b)doručenia poštou – najneskôr tretí pracovný deň odo dňa odoslania zmluvnou stranou,
c)doručenia e-mailom – okamihom obdržania potvrdenia o prijatí e-mailu druhou zmluvnou stranou, najneskôr nasledujúci pracovný deň po odoslaní takéhoto e-mailu odosielajúcou zmluvnou stranou.

7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky spory vzniknuté z kúpnej zmluvy budú predovšetkým riešiť mimosúdnou dohodou, inak spory s konečnou platnosťou rozhodne miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto VOP, kúpna zmluva ako aj všetky spory z nej vyplývajúce sa budú riadiť výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.6 Zmluvné strany vyslovene vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru v zmysle článku 6 a to na všetky svoje záväzkovo-právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

7.7 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Všetky zmeny budú riadne zverejnené prípadne oznámené. Neskôr prijaté VOP vždy nahrádzajú v plnom rozsahu podmienky predchádzajúce. Kúpna zmluva sa vždy riadi VOP platnými a účinnými v okamihu jej uzatvorenia.

^ Späť na začiatok